Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
[GM]DepTraiQua
120
1002866372
2
[GM]Xinh Gai
120
80250843
3
Stark5
120
47075282
4
Stark4
120
46807186
5
[GM]ChiYeuMinhEm
120
46777776
6
Stark3
120
46650425
7
Stark6
120
46560889
8
Stark2
120
46203506
9
Kem
120
40388207
10
Meo
120
39922708
11
Dep
120
39886826
12
Xoa
120
39868079
13
Stark13
120
39824859
14
Stark15
120
39375758
15
Stark14
120
39174660
16
Miss
120
38937175
17
Stark16
120
38752587
18
Eva
120
38656770
19
Adam
120
38521616
20
Stark17
120
38025521